agromachtech
Send IM
Код Орос нэр Монгол нэр Тоо ширхэг
1 320BOL05217101 Ключ рожковый 22х24 Түлхүүр 22х24  
2 320BOL05217102 Ключ рожковый 12х13 Түлхүүр 12х13  
3 320BOL05217103 Ключ рожковый 12х14 Түлхүүр 12х14  
4 320BOL05217104 Ключ рожковый 8х10 Түлхүүр 8х10  
5 320BOL05217105 Ключ комб.(12х12) Түлхүүр (12х12)  
6 320BOL05217106 Ключ рожковый 17х19 Түлхүүр 17х19  
7 320BOL05217107 Ключ комб.(22х22) Түлхүүр(22х22)  
8 320BOL05217108 Ключ комб. (27х27) STAVER Түлхүүр (27х27) STAVER  
9 320BOL05217109 Ключ рожковый 27х30 Түлхүүр 27х30  
10 320BOL05217110 Ключ рожковый 32х36 Түлхүүр 32х36  
11 320ELD05154801 АИР112М2 (7,5/ 3000) АИР112М2 (7,5/ 3000)  
12 320ELD05154802 АИР100L4 (4/ 1500) АИР100L4 (4/ 1500)  
13 320ELD05154803 АИР112МВ6 (4/ 1000) АИР112МВ6 (4/ 1000)  
14 320ELD05154804 АИР90L2 (3/ 3000) АИР90L2 (3/ 3000)  
15 320ELD05154805 АИР100S4 (3/ 1500) АИР100S4 (3/ 1500)  
16 320ELD05154806 АИР90L4 (2,2/ 1500) АИР90L4 (2,2/ 1500)  
17 320ELD05154807 АИР90L906 (1,5/ 1000) АИР90L906 (1,5/ 1000)  
18 320ELD05154808 АИР132S42 (7.5/ 1500) АИР132S42 (7.5/ 1500)