Хэрэглэгч та YTO брендийн тракторуудаас 2015 оны 1-р сарын турш 5 хувийн хөнгөлөлт эдлээрэй. Мөн

2-р сарын турш 4 хувь, 3-р сарын турш 3 хувийн хөнгөлөлтийг тус тус эдлээрэй.